Baca Emisyon Ölçümleri

emisyonEmisyon standartları kirletici kaynakların izin verilen kirletici deşarjlarını zaman veya üretim bazında belirler ve kaynak yapısına bağlı olarak tanımlar. Buna göre her tesis kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmek zorundadır. Tesislerin yaydığı emisyon miktarı: kullanılan yakıtlar, yakma teknolojisi ve hava kirliliği önleme cihaz ve teknikleriyle ilgilidir.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak zorundadır. 

emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ve taşıtların egzozlarından çıkan yanma ürünlerinin ölçümünü içermektedir.

 

Havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonlarının İlgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığı bu Ölçümler ile belirlenmektedir.

Yakma sistemlerin de kullanılan yakıtın yüksek oranda kükürt ve partikül içermesi, ısıtma sistemlerinde yanmanın genellikle tam olmaması veya baca sisteminin doğru tasarlanmaması gibi faktörler bir araya geldiğinde özellikle kış aylarında hava kirliliği ortaya çıkmakta insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemektedir.
Hızlı gelişen  kentleşme ve sanayileşme Türkiye’deki hava kirliliğinin en önemli sebeplerindendir. Büyük kentlerimizde kış aylarında görülen hava kirliliğinin başlıca sebebi ısınma amacıyla tüketilen yakıtlardan ve sanayide ki denetimsiz ve uygunsuz bacalardan kaynaklanmaktadır. Endüstriyel bacalardan çevreye yayılan partiküllerin ve gazların analizleri özel numune alma yöntemleri ve aparatları ile gerçekleştirilebilmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığından Çevre Analizleri Yeterlilik ve Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi alan ETİNOKS sahip olduğu bilgi birikimi, teknolojik alt yapısı ile baca performans ve emisyon ölçümü konusunda sektörünün öncü şirketlerinden biri olmuştur. ETİNOKS tüm faaliyetlerinde olduğu gibi baca performans ve emisyon ölçümleri konusunda nitelikli personel ve kurumsal alt yapısı ile müşterilerine çözümler üretmektedir.

BACAGAZI (EMİSYON) HİZMETLERİMİZ

Parametre

Metot

Standart

Baca Gazında SO2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935
Baca Gazında  CO Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039
Baca Gazında CO2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu, Hesaplama TS ISO 12039
Baca Gazında O2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039
Baca Gazında NOX Ölçümü (NO, NO2) Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022
Baca Gazında Partikül Madde Ölçümü Gravimetrik Metot TS ISO 9096TS EN 13281-1EPA Metot 5EPA Metot 17
Baca Gazında Hız Tayini Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780
Baca Gazında Nem Tayini Gravimetrik Metot Dijital Sensör İle Nem Tayini EPA Metot 4İşletme İçi Metot
Baca Gazında İslilik Tayini Renk Karşılaştırma Metodu (Bacharach Skalası İle) TS 9503
Baca Gazında VOC Numune Alma Absorbsiyon Metodu TS EN 13649
Baca Gazında HCL Numune Alma Absorbsiyon Metodu TS EN 1911
Baca Gazında HF Numune Alma Absorbsiyon Metodu EPA Metot 13 A
Baca Gazında Metal Örneklemesi İzokinetik Örnekleme EPA Metot 29